اعضای هیئت مدیره کمیته فرآوری و بازاریابی آبزیان:

دکتر اسحق زکی پور (رئیس کمیته)
دکتر ذبیح اله بهمنی (دبیر کمیته)
دکتر افشین عادلی (مسئول مالی)
دکتر مسعود رضایی (عضو کمیته)
دکتر عباس زمانی (عضو کمیته)
دکتر یزدان مرادی (عضو کمیته)
دکتر عباسعلی مطلبی (عضو کمیته)
دکتر سید ولی حسینی (عضو علل البدل)
دکتر سید مهدی اجاق (عضو علل البدل)
دکتر بهاره شعبانپور (بازرس)
دکتر هانیه رستم زاد (بازرس)

© تمامی حقوق متعلق به کمیته فرآوری و بازاریابی می باشد

طراحی سایت، رضا روار