عضویت شرکت صنایع غذایی گوشت پرور صفاهان در کمیته فرآوری و بازاریابی آبزیان

شرکت صنایع غذایی گوشت پرور صفاهان با نام تجاری بوفالو به عنوان اولین مجموعه حقوقی داوطلب، به عضویت کمیته فرآوری و بازاریابی آبزیان انجمن صنایع غذایی ایران در آمد.

© تمامی حقوق متعلق به کمیته فرآوری و بازاریابی می باشد

طراحی سایت، رضا روار